Hoe ik maar net een dubbele longontsteking en ARDS overleefde

Ik overleefde een dubbele longontsteking + ARDS

Benissa

Binnen 48 uur doodziek

Natte sok op mijn hoofd om wat af te koelen.
Aan de kwaliteitsbeoordeling had ik kunnen aflezen niet veel goeds tegemoet te gaan.
Infuus aanleggen.
Eindelijk zuurstof.
‘s avonds in bed op zaal
‘s Avonds in mijn privékamer.

IC opname

Mijn moeder was er binnen 24 uur.
Mijn zoon waar ik zo ontzettend trots op ben!
Foto van het ziekenhuis vanaf het balkon waar mijn familie verbleef.
Ieder bezoek werd iedereen ingepakt.

In de twilight zone

Weer rust.

We gaan nu de vijfde week in.

Opnieuw kritiek

Koste wat het kost naar Nederland

Uit het diepste dal

De risicovolle vlucht terug naar Nederland is het helemaal waard geweest. In Spanje had ik het niet overleefd.

En toen stond ik na meer dan twee maanden bijna weer, 18 kilo lichter.
Ik voelde me hier een romeinse strijder, een overwinnaar die het slagveld heeft overleefd.
Een week nog aansterken in een privekamer (in isolatie).

De eerste stapjes

  • Ik was 18 kilo afgevallen (van 87 naar 69 kg) en dus was prioriteit nr. 1 weer op gewicht komen. Onder begeleiding van een dietist is er een lijst met producten samengesteld.
  • Zo snel mogelijk bewegen en rekken en strekken onder begeleiding van een fysiotherpeut. Ik had via de thuiszorg direct een rollator geregeld om elke dag even een paar stappen buiten de deur te doen.
  • Zodra je weer thuis bent neemt de huisarts de regiefunctie over. In het ziekenhuis word je natuurlijk continu gemonitord en in de gaten gehouden. Ik vond het best wel een grote stap ‘ van ziekenhuis terug naar de huisarts’ omdat de huisarts natuurlijk maar beperkt tijd heeft.
  • Ik heb drie maanden lang dagelijks thuiszorg gehad van de wijkverpleging Cordaan Amsterdam Noord. Naast de noodzakelijk zorg ook heel erg fijn om elke dag een praatje te kunnen maken. De verpleegkundigen hebben topwerk afgeleverd, mijn doorligplek is weer volledig genezen.
  • Een week na thuiskomst ben ik door Mel Major van het UMC Amsterdam gevraagd mee te doen met het REACH onderzoek ‘herstellen na IC opname’. Elke 12 weken werden er bij mij thuis enkele tests afgenomen. Mel heeft naast het afnemen van deze tests mij ook ontzettend goed geholpen met het verder meedenken met betrekking tot revalidatie ten aanzien van fysio, dieet en ergotherapie. Het onderzoek dat Mel uitvoert helpt het herstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen en het Post Intensive Care Syndrome (zie video) te voorkomen.
  • Na twee maanden heb ik bij de afdeling GGZ in het ziekenhuis, EMDR therapie gevolgd voor traumaverwerking. Dit heeft mij zeker goed geholpen.
  • Ik volg nu revalidatie fysio bij Benjamin Bos Fysiotherapie & Training Amsterdam. Benjamin is zeer vakkundig en zit ook in het netwerk van Mel Major. Achteraf gezien had ik wat eerder hiermee moeten beginnen.
  • Enkele maanden in herstel heb ik in januari 2020 aan de 3e jaars fysiotherapie studenten van Mel verteld hoe mijn herstel is verlopen en hebben we samen nieuwe oefeningen geprobeerd.
Mijn meetgegevens over een periode van 6 maanden.
Ook emotioneel was het herstel zwaar

Nieuwe update ivm Corona

--

--

--

“ Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards ”

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aldo Wink

Aldo Wink

“ Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards ”

More from Medium

How we have improved the performance of the website of the environmental action “Earth Hour”

Let’s Encrypt + Powershell: a good handshake

Microsoft Orleans

A Guide About Low and High Fidelity Website Wireframe